ارتباطات اینترنتی

محصولات و خدمات»ارتباطات اینترنتی

دسترسی به خدمات اینترنتی از ملزومات تجارت امروز است. شرکتها، موسسات و سازمانها به منظور تداوم برقراری ارتباط با دیگر بخشهای اقتصادی همچون تولیدکنندگان و تامین کنندگان از یک طرف و مشتریان و مصرف کنندگان از طرف دیگر، از استفاده کنندگان جدی خدمات اینترنت می باشند.

گستردگی و تنوع ارتباطات اینترنتی محدود به ارتباطات تلفنی، پیام فوری و پست الکترونیکی نبوده و با توسعه تکنولوژی روشهای جدید ارتباطی به خدمات موجود افزوده میگردد.

مشاوره توسعه شبکه های محلی و گسترده، برقراری ارتباطات اینترنتی، خدمات پست الکترونیکی، تلفن اینترنتی و برقراری ارتباط بین دفاتر شرکتها از خدماتی است که شرکت ریما کیش قادر به ارائه آنها میباشد.