مدیریت فناوری اطلاعات

یکی از چالش برانگیز ترین تصمیمات سازمانی، چگونگی مدیریت بر فرایندهای فناوری اطلاعات میباشد. از آنجائیکه فناوری اطلاعات در تمامی ارکان سازمان نقش بسزائی ایفا مینماید، تصمیمات مرتبط به آن نیز تقریباً بر تمامی فرایندهای سازمانی تاثیر گذار خواهد بود.

استقرار ساختار مناسب سازمانی، جذب نیروی انسانی کارآمد، آموزش مداوم، تدوین، تصویب و به کارگیری فرایندهای صحیح در اجرای عملیات برخی از مهمترین سرفصلهای مدیریت فناوری اطلاعات میباشد.

ریما کیش ضمن ارایه مشاوره مدیریتی در خوص نحوه پیاده سازی و اجرای فرایندهای اجرائی درون سازمانی، همواره خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه مینماید.

  • ایجاد ساختار سازمانی منطبق با نیازهای مشتری
  • تنظیم و تدوین مقررات داخلی و استانداردهای مربوطه
  • تدوین فرایندهای درون سازمانی
  • انتقال دانش مورد نیاز سازمان
  • نظارت بر روند اجرائی فرایندهای فناوری اطلاعات
  • شناسائی معضلات امنیتی و ارایه راهکار