پشتیبانی و راهبری شبکه های کامپیوتری

محصولات و خدمات»پشتیبانی و راهبری شبکه های کامپیوتری

در شرکتها و موسسات کوچک تا متوسط تامین نیروی انسانی تمام وقت مورد نیاز موسسه هزینه قابل توجهی را به موسسات تحمیل می نماید، یک شبکه کوچک پایدار و با طراحی مناسب اصولاً نیاز به حضور مستمر متخصصین شبکه نداشته و تنها کافیست به صورت ادواری و برنامه ریزی شده نسبت به بروز رسانی و واررسی نرم افزاری و سخت افزاری اقدام گردد.

عقد و اجرای قراردادهای پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری از خدمات ارایه شده توسط شرکت ریما کیش بوده که در قالب تامین نیروی انسانی ادواری یا در قالب پروسه درخواست/اجرا قابل انجام می باشد.

پشتیبانی و راهبری شبکه های کامپیوتری عموماً مشتمل بر نگهداری نرم افزارهای سرور، به روز رسانی نرم افزارها، کنترل و بروز رسانی سیستم امنیتی شبکه و ویروسیابها، پشتیبان گیری از اطلاعات حیاتی شرکت، وارسی و بررسی ادواری سخت افزارهای شبکه و کنترل آلارمها و پیامهای اخطار در شبکه می باشد.