پشتیبانی و راهبری سیستمهای تلفنی

محصولات و خدمات»پشتیبانی و راهبری سیستمهای تلفنی

تلفن مرکزی در سازمانها و موسسات از مهمترین امکانات ارتباطی کارکنان داخل یک سازمان با یکدیگر می باشد، با گسترش شبکه های محلی در اکثر شرکتها امکان راه اندازی مراکز تلفن مبتنی بر شبکه وجود داشته و هزینه های کابل کشی و پیاده سازی سیستم تلفن داخلی را به نحو چشمگیری کاهش می دهد.

راه اندازی مراکز تلفن مرکزی مبتنی بر Asterisk ، برنامه ریزی، نگهداری و پشتیبانی مراکز مبتنی بر IP و شبکه های اینترنتی خدماتی است که شرکت ریما کیش ارائه می نماید.

علاوه بر کاهش هزینه های اجرای تلفن مرکزی در سازمانها، انعطاف پذیری و توسعه پذیری کم هزینه اینگونه سیستمهای مبتنی بر شبکه های محلی، این گزینه را انتخابی مناسب برای اغلب موسسات می نماید.