طراحي و پياده سازي شبکه های داخلي

محصولات و خدمات»طراحي و پياده سازي شبکه های داخلي

یکی از مهمترین ارکان ارتباطی شرکتها شبکه های داخلی است که امکان اشتراک گذاری اطلاعات و امکانات اداری از قبیل چاپگر و فکس را فراهم می آورد. پیاده سازی و استفاده صحیح از الگوهای شبکه علاوه بر کاهش هزینه ها بهره وری در شرکتها را افزایش داده و مانع از صرف هزینه و زمان خواهد شد.

شرکت ریماکیش با به کار گیری تجربیات خود در زمینه شبکه های کامپیوتری طراحی شبکه را از قبل از تجهیز و راه اندازی دفاتر تجاری، موسسات و شرکتها تا زمان استقرار، راهبری و اجرا نموده و در نهایت به انضمام کلیه مستندات فنی و اجرایی به مشتری تحویل خواهد داد.